20/04/2020 | 15:42:31

Đề bài, Bài tập dành cho tất cả các môn của cả 3 khối tuần từ 20.4 đến 25.4

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

BÀI TẬP TUẦN TỪ  20.4 -- 25.4 

  Khối 10 Khối 11 Khối 12
Toán Đại               Hình Đại           Hình Giải tích -            Hình
Đề 1 Đề 1 Đề 1
Hóa Đề 1  -  Đề 2 Đề 1 -   Đề 2 -   Đề 3 Đề 1    Đề 2
Sinh   Bài tập Các em làm nội dung ôn tập tuần trước đã cho nhé.
Tin Nội dung ôn tập Nội dung ôn tập Nội dung ôn tập
Văn Đề bài Đề bài Đề bài
Sử HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI 24 

Bài 22 T1  -  Bài 22 T2

Bài 20 

Bài 23 T1  -  Bài 23 T2   

Bài 23 T3

Ôn tập trên TH

Ôn tập trên TH tiết 2

Địa Đề bài   Đề bài
Ngoại Ngữ Writting --  communication and culture --  listening ----ÔN TẬP unit 7 further education Đề bài
Quốc Phòng      
GDCD      
Công Nghệ   Nội dung ôn tập Nội dung ôn tập