28/03/2020 | 16:33:44

Nội dung ôn tập Môn Tin học

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.