Thời khóa biểu Kì I - lần 7 năm học 2022 - 2023

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12/12/2022

Thời khóa biểu HKI lần 1 năm học 2022-2023

Thời khóa biểu HKI lần 1 năm học 2022 - 2023.  Áp dung từ 05/09/2022 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HK2 lần 6 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu HK2 lần 6 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 18/04/2022 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thông báo về nề nếp Tuần từ ....

Thông báo về nề nếp Tuần từ ....

Thông báo về nề nếp Tuần từ ....

Thông báo về nề nếp Tuần từ ....