KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Sớm Thu rộn rã sân trường
Cờ đua sắc nắng gió vương trên cành
Hàng cây nghiêng bóng mát lành