Giới thiệu về Tổ Lí - Hóa - Công Nghệ

Tổ Lí - Hóa - Công Nghệ hiên nay gồm ba nhóm, nhóm Lí, nhóm Hóa và nhóm Công nghệ.

Giới thiệu về Tổ Văn

Hiện nay Tổ Văn là Tổ duy nhất không gộp giữa các nhóm với nhau.

Giới thiệu về Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin hiên nay gồm hai nhóm, nhóm Toán và nhóm Tin.