Thời khóa biểu Kì I - lần 7 năm học 2022 - 2023

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12/12/2022

Thời khóa biểu HKI lần 1 năm học 2022-2023

Thời khóa biểu HKI lần 1 năm học 2022 - 2023.  Áp dung từ 05/09/2022 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HK2 lần 6 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu HK2 lần 6 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 18/04/2022 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HK2 lần 5 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu HK2 lần 5 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 28/03/2022 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HK2 lần 4 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu HK2 lần 4 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 21/03/2022 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HK2 lần 3 năm học 2021-2022

 

 

 

 

Thời khóa biểu HK2 lần 3 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 28/02/2022 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

            

Thời khóa biểu HK2 lần 1 năm học 2021-2022

 

 

 

Thời khóa biểu HK2 lần 1 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 17/01/2022 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HKI Lần 3 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu HKI lần 3 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 01/12/2021 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HKI Lần 2 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu HKI lần 2 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 27/09/2021 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HKI Lần 1 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu HKI lần 1 năm học 2021 - 2022.  Áp dung từ 06/09/2021 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HKII Lần 4 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu HKII lần 4 năm học 2020 - 2021.  Áp dung từ 19/07/2021 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HKII Lần 3 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu HKII lần 3 năm học 2020 - 2021.  Áp dung từ 29/03/2021 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HKII Lần 2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu HKII lần 2 năm học 2020 - 2021 áp dung từ 22/2/2021 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện.

Thời khóa biểu HKII Lần 1 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu HKII lần 1 năm học 2020 - 2021 áp dung từ 18/1/2021 đề nghị  giáo viên, học sinh xem và thực hiện

Thời khóa biểu HKI Lần 4 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu HKI lần 4 năm học 2020 - 2021 áp dung từ 28/12/2020 đề nghị các giáo viên, học sinh xem và thực hiện

Thời khóa biểu HKI Lần 2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu HKI lần 2 năm học 2020 - 2021 áp dung từ 14/09/2020 đề nghị các giáo viên, học sinh xem và thực hiện

Thời khóa biểu HKI Lần 1 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu HKI lần 1 năm học 2020 - 2021 áp dung từ 7/09/2020 đề nghị các giáo viên, học sinh xem và thực hiện

Thời khóa biểu HKII Lần 5 năm học 2019-2020

Thời khóa biểu HKII lần 5 năm học 2019-2020 áp dung từ 01/6/2020 đề nghị các giáo viên, học sinh xem và thực hiện.