Đề bài, Bài tập dành cho tất cả các môn của cả 3 khối tuần từ 26.4 đến 2.5

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Đề bài, Bài tập dành cho tất cả các môn của cả 3 khối tuần từ 20.4 đến 25.4

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Đề bài, Bài tập dành cho tất cả các môn của cả 3 khối tuần từ 6.4 đến 12.4

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Đề bài, Bài tập dành cho tất cả các môn của cả 3 khối tuần từ 13.4 đến 19.4

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn GDQP

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Hóa

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Địa

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Sinh

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Công Nghệ (K11+K12)

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Văn

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Tin học

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Vật Lý

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Tiếng Anh

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Sử

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Nội dung ôn tập Môn Giáo dục công dân

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Đề ôn tập Toán Khối 12

Do dich bệnh diễn biến khó lường nhà trường đề nghị các em ở nhà ôn tập theo kế hoạch của Sở đã thông báo và làm các bài tập dưới đây.

Đề ôn tập Toán Khối 11

Do dich bệnh diễn biến khó lường nhà trường đề nghị các em ở nhà ôn tập theo kế hoạch của Sở đã thông báo và làm các bài tập dưới đây.

Đề ôn tập Toán Khối 10

Do dich bệnh diễn biến khó lường nhà trường đề nghị các em ở nhà ôn tập theo kế hoạch của Sở đã thông báo và làm các bài tập dưới đây.