10/04/2020 | 08:21:53

Đề bài, Bài tập dành cho tất cả các môn của cả 3 khối tuần từ 13.4 đến 19.4

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

BÀI TẬP TUẦN TỪ  13.4 -- 19.4 

  Khối 10 Khối 11 Khối 12
Toán Đại số             Hình học Đại số & Giải tích      HÌnh học Giải Tích      HÌnh học
Bài tập Bài tập Bài tập   Ôn tập
Hóa Bài 1-------- Bài 2 Bài 1-------- Bài 2 Bài 1-------- Bài 2
Sinh   ND Ôn tập Bài tập
Tin Bài tập Bài tập Bài tập
Văn ND ôn tập ND ôn tập ND ôn tập
Sử Nội dung ôn tập  

Nội dung ôn tập

Địa Bài tập ND Ôn tập Bài tập
Ngoại Ngữ   Nội dung ôn tập  
Quốc Phòng      
GDCD Nội dung ôn tập Nội dung ôn tập Nội dung ôn tập
Công Nghệ Bài tập