29/03/2020 | 19:48:35

Nội dung ôn tập Môn Hóa

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Các em Download ở bên dưới theo khối học của mình

Khối 10 : Bài 1 và Bài 2    BÀI LUYỆN TẬP OXI ĐỀ 1    BÀI LUYỆN TẬP OXI ĐỀ 2  

Khối 11:  Bài 1   BÀI LUYỆN TẬP-SỐ 3 - ANKAĐIEN

Khôi 12:

  Bài 1            Tuần từ 30/3 - 4/4  Đề 1    Đề 2

ĐỀ ÔN THEO TRUYỀN HÌNH BÀI NHÔM VÀ HỢP CHẤT

Đề 1      Đề 2