13/03/2024 | 20:58:50

Thông tin hoạt động trường THPT Ứng Hòa B phục vụ công tác thi tuyển lãnh đạo quản lý.

Thông tin hoạt động trường THPT Ứng Hòa B phục vụ công tác thi tuyển lãnh đạo quản lý.

1. Báo cáo kết quả hoạt động đơn vị   

https://drive.google.com/file/d/1u6AKzVe4qW15hY9MKsvV-STvfnuL8jB3/view?usp=sharing

2. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

https://drive.google.com/file/d/1i94fcD4Znnvq4XYlPw3DfLFEOSGHa0WS/view?usp=sharing

3.Qui chế tổ chức và hoạt động của đơn vị

https://drive.google.com/file/d/1hR9RdT1KPAil01Tiwi-LasATFjAMfUaQ/view?usp=sharing

4.Công khai theo TT36-2017-TTBGD ĐT

https://drive.google.com/file/d/1T5F70vPTev6BoEFn8rrWmihKCveqquKu/view?usp=sharing

5.Công khai tài chính năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1QN_bz7h9sL05KnkwpAHDK_b6qFXHjqLg/view?usp=sharing

6.Công khai tài chính năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1FlhjPsnTBnz5ACcROslNn1JMgB0Sancc/view?usp=sharing

7.Công khai tài chính năm 2024

https://drive.google.com/file/d/16V63bqzggjZtXTmtFmBnTuhuIvc9MNV6/view?usp=sharing

 

Tin khác